11/6/2012 3:04:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Trường Đại học Thủy lợi thông báo lịch tổ chức thi Tiếng Anh đầu ra theo chuẩn B1 Châu Âu tháng 11, 12 năm 2012 như sau:

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 1034/TB- ĐHTL

 

 

Hà Nội, ngày  06  tháng 11  năm 2012

                       

THÔNG BÁO

Về tổ chức thi đầu ra Tiếng Anh theo chuẩn B1 Châu Âu

 

 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013 của Trường;

Trường Đại học Thủy lợi thông báo lịch tổ chức thi Tiếng Anh đầu ra theo chuẩn B1 Châu Âu tháng 11, 12 năm 2012 như sau:

1.) Đợt tháng 11/2012

-         Thời gian nhận hồ sơ đăng ký và nộp lệ phí đến hết ngày 21/11/2012;

-         Ngày thi: từ 7h00 đến 17h00 ngày 24/11/2012.

2.)   Đợt tháng 12/2012

-         Thời gian nhận hồ sơ đăng ký và nộp lệ phí đến hết ngày 12/12/2012;

-         Ngày thi: từ 7h00 đến 17h00 ngày 15/12/2012.

3.)   Đối tượng: Là học viên cao học các khóa và những người có nhu cầu.

4.)   Hồ sơ đăng ký bao gồm:

-         Bản khai (theo mẫu của Trường);

-         Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân;

-         03 ảnh (4x6).

5.) Nơi tiếp nhận đăng ký và nộp lệ phí: Phòng 232 – A4 Trường Đại học Thủy Lợi – 175 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội.

Trường Đại học Thủy Lợi trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Viện Đào tạo QT;

- Các lớp cao học;

- Lưu: VT, ĐH&SĐH.       

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Trịnh Minh Thụ

 

Các tin khác