7/26/2012 4:03:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Số:       592/TB-ĐHTL
 
 
Hà Nội, ngày 26  tháng 07  năm 2012
 
 
THÔNG BÁO
Phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012
 
Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo thời gian tiếp nhận đơn xin phúc khảo bài thi, kỳ thi tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2012 như sau:
-         Thời gian nhận đơn phúc khảo từ  ngày  26/07/2012 đến hết ngày 10/8/2012;
-         Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng 232 nhà A4 – Phòng Đào tạo ĐH&SĐH – Trường Đại học Thuỷ lợi – 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội;
-         Lệ phí đăng ký phúc khảo: 30.000 đồng/môn;
-         Thời gian công bố kết quả phúc khảo: Trước 30/8/2012.
-         Mẫu đơn đăng ký phúc khảo lấy tại địa chỉ website của trường: www.wru.edu.vn;
-         Những thí sinh ở xa gửi đơn xin phúc khảo qua chuyển phát nhanh (EMS) và copy 01 bản đơn Fax ngay về Trường Đại học Thủy lợi theo số Fax: 04.3563.8923 trước khi gửi chuyển phát nhanh theo hạn ở trên.
Trường Đại học Thuỷ Lợi thông báo để những thí sinh có nguyện vọng chấm phúc khảo bài thi được biết./.
 
Nơi nhận:
-  HĐTS (để b/c);
-  Lưu: VT, ĐH&SĐH.
 
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
 
 
 
PGS.TS. Trịnh Minh Thụ
 

MẪU ĐƠN PHÚC KHẢO

Các tin khác